1. ПРЕДМЕТ

 

Настоящият документ представлява едновременно:

(1) общите условия или условията на ползване на Dr-house.bg, които уреждат правилата за използването на Dr-house.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и
(2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през Dr-house.bg.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

 

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайт за електронна търговия Dr-house.bg с Dr-house.bg

3.4.  Сайт – домейна Dr-house.bg и неговите поддомейни или мобилното приложение Dr-house.bg

3.5.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.6.   Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Dr-house.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Dr-house.bg, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.8.   Продукт(-и)/Стока (Стоки) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Сайта.

3.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.10.   Съдържание

  цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

  съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Dr-house.bg и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

  всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Dr-house.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

  информацията, свързана със цените на Стоките прилагани от Продавача в определен период от време;

3.11.   Описание на продукта – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в сайта.

3.12.   Плащане – услуга за плащане, предоставена от Dr-house.bg.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.   Общите условия на Dr-house.bg са задължителни за всички Клиентина Сайта.

4.2.   Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването й;
(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Dr-house.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   Dr-house.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия Dr-house.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайтапри всяко нейноползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   Dr-house.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат промянени от по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Dr-house.bg предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Dr-house.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.11.   Сайта може да съдържа линкове към други сайтове. Dr-house.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на Dr-house.bg от негово име.

5.2.   Dr-house.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката. Това уведомление Dr-house.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Dr-house.bg има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички заявени Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Dr-house.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Dr-house.bg и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Dr-house.bg, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Dr-house.bg и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Dr-house.bg или от негов доставчик за купените Стоки.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1.   Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   Dr-house.bg си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на Dr-house.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Dr-house.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Dr-house.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с Dr-house.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на Сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Dr-house.bg може да се осъществи чрез посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Dr-house.bg си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.6.   Dr-house.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.

6.7.     Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на Dr-house.bg.

6.9.   Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление. Dr-house.bg няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

  
7.ПОРЪЧКА

 

7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

7.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

7.3. Потвърждавайки Поръчката Dr-house.bg потвърждава доставката на посочения брой от съответната Стока в регистрираната поръчка.

7.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Dr-house.bg във връзка с Поръчката - да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Dr-house.bg да предостави част от тези данни ( име, адрес, телефон) на съответната куриерска служба с цел „Доставка“.

7.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Dr-house.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.6.   Dr-house.bg има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Dr-house.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Dr-house.bg. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Dr-house.bg Продукта на адрес: .............................................като междувременно уведоми Dr-house.bg за това на office@Dr-house.bg или на телефон. В случай на връщане, куриер, изпратен от Dr-house.bg ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати таксаза това на куриера.

7.8 Dr-house.bg се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

7.9 Dr-house.bg има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

7.10 Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Dr-house.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

8.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

8.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

9.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Dr-house.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Dr-house.bg:

(1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им;

(2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл;

(3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

9.2.   Клиентът се съгласява да предостави на Dr-house.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Dr-house.bg чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Dr-house.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

9.3.   С предоставянето на свои данни на Dr-house.bg (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Dr-house.bg или трети лица, които са партньори на Dr-house.bg и са доставчици.

9.4. С предоставянето на свои лични данни на Dr-house.bg Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Dr-house.bg и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 9.1.

 

10.РЕКЛАМА

 

10.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

10.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Dr-house.bg по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, телефон, по пощата и др.

10.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

11.1.   Цените на Стоките, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

11.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

11.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.4.   Dr-house.bg ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

11.5.   Dr-house.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана на Сайта от Dr-house.bg. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@Dr-house.bg.

11.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

11.7